LAWYERS

Verksamhetsområden | Advokatfirman Lexum

avtalsrätt

Avtalsrätt

Våra specialister inom avtalsrätt har mångårig erfarenhet i alla avtalsfrågor för både små och stora nationella och multinationella företag. Vi granskar avtal och förhandlar vid uppköp, försäljningar och vid förlikningar och andra kommersiella uppgörelser. Vi upprättar avtal såsom leveransavtal, licensavtal, royaltyavtal, entreprenadavtal, köp- och försäljningsavtal, konsortialavtal, hyresavtal, sekretessavtal, samarbetsavtal, delägaravtal, anställningsavtal m.m. Vi hanterar nationell och internationell köprätt, kontraktsrätt, standardavtal, finansieringsfrågor och krediträtt samt konkurrensrätt m.m. Vi biträder vid outsourcing och offentliga upphandlingar, joint ventures och samarbetsavtal.

skatterätt

Skatt

Vi lämnar råd vid köp och försäljning av företag, fastigheter, inkråm eller andra tillgångar. Vi arbetar med due diligence och hjälper till med strukturfrågor i samband med förvärv och omstruktureringar. Skatterevisioner utgör en mycket stor del av våra uppdrag på skatteområdet. Våra klienter omfattar allt från små nationella företag till multinationella företag. Vi har mycket god erfarenhet av skattetvister och den förvaltningsrättsliga processen. Vi lämnar även råd till privatpersoner vid exempelvis generationsskiften, utflyttning m.m. Vår skattekompetens omfattar alla skatteslag som inkomstskatt, mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter.

bolagsrätt

Bolagsrätt

Vi arbetar med bolagsbildning, fusioner, likvidationer, ändringsregistreringar av firma, styrelser m.m. Vi tillhandahåller även styrelserepresentation. Vi upprättar delägaravtal och lämnar råd i frågor som rör etablering, finansiering. Vi biträder vid börsintroduktioner, kapitalökningar, kapitalminskningar och i strukturfrågor i samband med M&A eller andra omorganisationer. I samband med köp eller anskaffande av dotterbolag uppkommer ofta skatterättsliga frågor. Vi arbetar tillsammans med skattegruppen och ser över skattefrågorna så våra klienter har kontroll över vilka skattekonsekvenser förändringarna också medför. Vi hanterar frågor för aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar och ideella föreningar samt eu-bolag.

arbetsrätt

Arbetsrätt

Vi biträder i alla personalfrågor såsom anställning, uppsägning och andra frågor vid omorganisationer, företagsöverlåtelser eller andra förändringar. Illojalitets-, sekretess- och konkurrensfrågor i anställningsförhållanden är något som vi arbetar mycket med. Vi upprättar avtal, lämnar råd om pensioner, försäkringar, optionsprogram och andra incitamentsprogram för anställda och nyckelpersoner. Vi har också mångårig erfarenhet av domstolsprocesser inom arbetsrätten.

fast-egendom

Fast egendom

Vi biträder vid köp och försäljning av fastigheter, upprättar avtal och ger råd i finansieringsfrågor och skattefrågor. Vi ser över strukturen och handhar frågor rörande byggföretag och så kallad byggmästarsmitta. Vi förhandlar och upprättar avtal gällande fast egendom. Vi arbetar med hyresrätt, entreprenadrätt, exploatering och projektering m.m.

företagsförvärv

Företagsförvärv

Våra specialister inom M&A biträder både köpare och säljare vid förvärv och försäljningar av företag. Vi förhandlar och granskar köparbolag (due diligence) och upprättar avtal, hjälper till med strukturer m.m. I samband med köp eller försäljningar av företag uppkommer ofta skatterättsliga frågor. Vi arbetar därför tillsammans med skattegruppen rörande strukturer och andra skattefrågor som uppkommer vid företagsförvärv.

tvist

Tvister

En stor del av vår verksamhet består av att biträda klienter vid olika tvister. Våra processjurister uppträder i såväl allmän domstol som i förvaltningsdomstol och i skiljeförfaranden. Vi har exempelvis mycket stor erfarenhet av tvister rörande exempelvis anställda, avtalsfrågor och skattetvister.

agenrätt

Agenträtt

Vår expert på handelsagenträtt har mycket stor kunskap om bland annat provisions- och avgångsvederlagsfrågor och är exempelvis skiljeman i agenträttsliga tvister.